top of page
ANBI
logo rafael nederland.png

A- Algemene gegevens

Publieksnaam: Rafael Dordrecht

Postadres: Chico Mendesring 163, Dordrecht, 3315TP

Email: didojos@yahoo.fr

Telefoonnummer: 06 – 40803176

RSIN: 825586446

KVK: geen

 

B - Samenstelling bestuur

Wij hebben een voorzitter, secretaris en penningmeester. 

C- Doelstelling en visie

De gemeenschap heeft overeenkomstig de statuten als doel de verkondiging van het evangelie en het uitdragen en onderwijzen van bijbelse principes in overeenstemming met de geloofsbelijdenis, de geloofspunten en de filosofie zoals die is vastgesteld door het overkoepelende kerkgenootschap Rafaël Nederland.

De gemeenschap tracht haar doel te realiseren door:

  • Het houden van openbare samenkomsten

  • Het organiseren van bijbelstudies, gebedsbijeenkomsten en andere samenkomsten

  • Het organiseren van kinder- en jeugdwerk

  • Het opleiden en trainen van mensen op het gebied van geloof en evangelisatie

  • Het uitzenden en ondersteunen van mensen uit de gemeenschap met een bediening

  • Het verlenen van diaconale en pastorale hulp

  • Het oprichten en ondersteunen van rechtspersonen, gemeenschappen en organisaties met soortgelijke of verwante doeleinden

  • En al hetgeen met dat alles verband houdt in de ruimste zin zonder enige beperking voor zover in overeenstemming met de doelstelling

 

D- Beleidsplan dit jaar

Onze praktische punten dit jaar als gemeente zijn:

...om te vorderen in eenheid; Wij streven ernaar een gemeente te zijn die nauw verbonden is met elkaar. Dat we hierin een reflectie mogen zijn van Gods eenheid, waar kracht in te vinden is.

...om te groeien ; Wij streven ernaar dat onze gemeente mag groeien, en we zielen mogen winnen voor Jezus. Opdat het onze missie is het evangelie te verkondigen aan de wereld. 

...een dieper begrip van het Woord van God te verkrijgen; Wij willen dieper duiken in het fundament van ons geloof, de Bijbel. 

E- Beloningsbeleid

De bestuursleden van Rafael Dordrecht ontvangen geen beloning, gemaakte onkosten worden wel vergoed. 

F- Activitieitenverslag 2022

Wij hebben in het jaar 2022 nadruk gelegd op de wekelijkse zondagsbijeenkomst, we bleven samenkomen in het gebouw en hielden onze gemeente hecht door na de dienst op de begane grond samen te komen met koffie en thee . 

G- Begroting 2023

Zie bijlage.

H- Financiële jaarverslag 2022

Zie bijlage.

bottom of page